Logotipo ADAC

ASSOCIACIÓ PER A la DEFENSA DE L'ADMINISTRAT I EL CONTRIBUENT


POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

1. ABAST

La present Política de privacitat de ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC). regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC), els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) podent-se exercir els drets pertinents segons l'exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC).

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC), és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del responsable CIF
ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) G67523399
Direcció
Av. Meridiana, 358, 4t B
Població Codi Postal
Barcelona 08027
Telèfon Correu Electrònic
902 090 162 info@adac-asociacion.org
Contacte amb el DPD
dpd@adac-asociacion.org

Amb quina finalitat/és recopilem les seves dades?

D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractats amb les finalitats de:

S'informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservats mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC)
Avinguda Meridiana, 358, 4t B
dpd@adac-asociacion.org

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

2. COMUNICACIÓ DE INCIDENDIAS I IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC)
Avinguda Meridiana, 358, 4t B
dpd@adac-asociacion.org

3. COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ENTÉN INSCRITS EN UN TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

4. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC), tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

5. INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) amb domicili en Carrer Pere Vergés, 1 (Edifici Piramidón), 08020 Barcelona, Barcelona i amb la gestió del domini d'Internet https://adac-asociacion.org/ inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail info@adac-asociacion.org.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

6. INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'entitat només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSIÓ DE L’ADMINISTRAT I DEL CONTRIBUENT (ADAC) recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):