Associació per la
Defensa de l'
Administrat i del
Contribuent.

Associació fundada l'any 2000
CA ES

Serveis

Assistència a l'administrat i el contribuent

Assessorament legal en qualsevol tipus de dubte que els afectats puguin tenir en relació a les obligacions tributàries, en concret a l’aplicació i recaptació dels tributs, així com de les normes administratives en general.

Assistència i suport técnic-jurídic als afectats en la gestió de documentació relacionada amb procediments tributaris i administratius en general.

Accions colectives i representació de colectius afectats

Representació de colectius afectats, de manera directa o difusa, per les obligacions tributàries i per les normes administratives en general, i direcció jurídica de les accions a dur a terme en la defensa de dits colectius.

Reclamacions i impugnacions administratives i judicials

Defensa de la legalitat, dels drets administrats i contribuents, i de l'interés general, mitjançant accions legals de tipus administratiu i/o judicial.

Colaboració amb l'administració pública

La defensa genèrica dels drets dels administrats i contribuents no només implica la denúncia de les infraccions a les lleis tributàries i administratives en general, sinó també la colaboració amb l’Aministració Pública per tal de millorar els criteris legals, teòrics i pràctics, en l’aplicació de les normes jurídiques.

Estudis administratius, tributaris i de consum

Foment de la divulgació dels drets i deures dels administrats i contribuents, i de la seva formació, mitjançant la organització de cursos, estades o qualsevol altre mitjà, amb la finalilitat de fomentar la cultura del respecte a la legalitat tributària i administrativa en general per part de tots els operadors jurídics i el ciutadans en general.